0731-88696979/+ 86-18711029693

اخبار

صفحه اصلی » اخبار

TCN vending machine----The first battle of New Year's Fair!

زمان: 2019-03-01

TCN vending machine

The first battle of New Year's Fair!

A gluttonous feast in vending machine industry

Satisfy all your fantasies about intelligent manufacturing!

دستگاه فروش tcn

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

The 7th China (Guangzhou) International Self-service Sales System and Facilities Fair

TCN 54 Full Series Vending Machines

Covering fresh supermarkets, lunch boxes, scene interaction and other multi-dimensional application scenarios

Unveiling mysterious new products

High performance + High Configuration + High Technology

More than 10 new models completely new are coming out

More Classic Works Sitting in Town Exhibition

Strong lineup, you should not to miss this visual feast!

1. TCN Unmanned Intelligent Restaurant

Low Temperature and Persistent Preservation

Scientific and technological appearance of دستگاه فروش نوشیدنی

You can see it at a glance in a noisy crowd.

Simple and easy-to-understand human-computer interface makes the purchase of meals simple, smooth and uncomplicated


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

2. Automatic lunch vending machine

Rotary type delivery method

Suitable for selling lunches, bowls, soups, etc.

Ensure that the goods sold are shipped smoothly

Effectively prevent dumping, falling and other delivery damage

دستگاه فروش tcn

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

3. Fast food box vending machine

Intelligent rice-selling machine integrating refrigeration and heating

High-tech storage preservation technology to ensure product safety and quality

Just wait 30-90 seconds

Only 5 minutes walking from target customer

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

4. TCN unmanned Stores

Give Retailers 10,000 Possibilities

Accurately reaching target consumer groups

It integrates brand marketing, commodity display and offline retail functions.

Enriching new retail applications

Meeting Marketing and Advertising Needs


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

5. The 2nd Generation Robot Unmanned Store

Full range of merchandise available for sale

Just like a supermarket around you

Excessive commodity capacity and high performance-price ratio

A robot supermarket has more capacity than a regular vending machine.


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

6.TCN Fresh cold supermarket at minus 18

Frozen delicacy

Visible fresh

Vegetables, fruits, meat, frozen foods, aquatic products, etc. can be sold


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

7. TCN Fresh Convenience Store

Design is extremely humanized

Appropriate location of commodity pick-up port

There is no need to bend down when picking up the goods.


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

8. TCN intelligence Micro-shop

It can retain the original flexibility and convenience of traditional vending machines.

It can also break through the operating restrictions of traditional vending machines.

Bring more SKUs and lower maintenance costs to businesses

Meet the application requirements of special scenarios such as schools, hospitals, libraries, etc.


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

9. TCN Ice cream vending machine

The New Ice Cream Machine Overthrows the Age

One machine is equal to an intelligent unmanned ice cream shop

Diversified tastes

Three main flavors of ice cream

Any combination of four kinds of jams and four kinds of nuts


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

10. TCN Hook vending machine + popcorn machine

A new vending machine adapted to sell more goods and more application scenarios


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

11.Freshly ground coffee vending machine


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

For more information on new machines

Welcome to Ningxiang High-tech Zone, Changsha, Hunan

Visit to TCN Headquarters Base

No matter at any exhibition

TCN is always the focus of attention of exhibitors and many distributors.

Except for the new models in this exhibition

TCN shows a super-rich application scenario of drink vending machine

TCN Fresh cold supermarket at minus 18

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

Bullet-clip snack-shaped beverage vending machine


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

TCN Self-service Fresh Milk Convenience Store

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

Lipstick luck box Entertainment Experience Area


دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

Beverage snacks daily department stores

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

Face Recognition intelligence vending machines

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn


From the beginning to the end of the exhibition

TCN booth is always crowded

Customers constantly come to consult the characteristics, functions and applications of the machine.

Whether it's a magnificent design or a fully functional internal hardware

Or the various details and functions of humanized design

TCN is at the forefront of the industry

This is why TCN is trusted and loved by many customers.

During Exhibition

TCN guys receive customers from all over the world

TCN team work together to create brilliance, and a number of customers to achieve cooperative intentions!

دستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcnدستگاه فروش tcn

Thanks all TCN partners for their hard work

16 years of market development

16 Years of Technological Innovation

16 years of accumulated sedimentation

The exhibition is over,

But our enthusiasm did not fade.

The Real Wonderful Start From Here

Looking forward to creating the future with TCN!

دستگاه فروش tcn