0731-88696979/+86-15874911511

വാര്ത്ത

വീട് » വാര്ത്ത

പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ, നല്ല അവസരങ്ങൾ പുതിയ ചില്ലറ വേവ്!

കാലം: 2018-10-08

എങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് പരമ്പരാഗത മേഖലകളെ മാറ്റാൻ? 

എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ക്ഷീര വ്യവസായം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും?

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി,ടിഅവൻ വ്യവസായം അഭൂതപൂർവമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു,ടിഅവൻ ഇന്റർനെറ്റ് പരമ്പരാഗത വരികൾ കീഴിൽ കത്തിക്കയറുന്നത് ആക്കം ആണ്,ഏകദേശം എല്ലാ ബ്രാൻഡ് വിൽപ്പന പലതരം വീണു.അത് ക്ഷീര വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നു.

വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ 

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളൊന്നിൻറെ പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ശുപാർശ സത്ത് കഴിക്കുന്നത് (മില്ലി)

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

മെന്ഗ്നിഉ സഹകരിക്കില്ല

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

 യിലി സഹകരിക്കില്ല

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

 ബ്രിഘ്ത്ലിഘ്ത് സഹകരിക്കില്ല

അല്ബാബാ \ ന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്,ബീവറേജ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ വിൽപ്പന വരെയുമാണ് 65% വിപണി,ബീവറേജ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ നിന്നും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും,പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ പ്രത്യാശ മാർക്കറ്റ്,പാൽ പാനീയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാണ്,എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുന്നു.ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കൂടി.സമതുലിതമായ പോഷകാഹാര പ്രാധാന്യം ഒരു വളരുന്ന അവബോധം ഉണ്ട്,പാൽ എല്ലാ ദിവസവും അധികപേരും ഭക്ഷണം എന്താണ്.

എങ്ങനെ \ ന്റെ ലാഭം പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ നിന്ന്?

ചെലവ് കാണാൻ ലാഭം നോക്കുക, പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ലേഔട്ട് ഉള്ളിടത്തോളം. തൊഴിൽ ചെലവ് സംരക്ഷിച്ച് വാടകയ്ക്ക് ചെലവ് ഷോപ്പ് ചെയ്യൂ, കുറച്ചു മാത്രമേ വൈദ്യുതി ഫീസ് ലൊക്കേഷൻ ഫീസ് ആവശ്യമാണ് എല്ലാ മാസവും , സേവിംഗ്സ് ലാഭം ഉണ്ട്.

ജില്ലാ ഉപഭോഗം പാൽ ഘട്ടത്തിൽ കുറവാണ്, അധികപേരും സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പാൽ പെട്ടി വാങ്ങാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.എന്നാൽ പുതിയ പാൽ കുടിവെള്ളം പല യുവ മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നത്.

പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ വളരെ സൗകര്യമുള്ള ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന.

 

പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ അണുവിമുക്തമാക്കുക ഒപ്പം ആയാലോ കഴിയും,പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുതുമയും പോഷകാഹാര ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണം,ഉപഭോക്തൃ വാങ്ങുവാനുള്ള സൗഖ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു അനുവദിക്കുക, മനസ്സമാധാനം കുടിക്കാൻ.

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

 നിഉനിഉ സഹകരിക്കില്ല

 വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

  ജുംലെബൊ സഹകരിക്കില്ല

എങ്ങനെ പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ലാഭം വലിയ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു?

ആദ്യകാല ലാഭം പരമാവധി, തീർച്ചയായും, നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിഭവങ്ങൾ പിടികൂടാൻ ആണ്. 

വലിയ അളവിൽ, ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. 

എന്നാൽ പാൽ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഏകദേശം ഒരു ലാഭത്തിലാണ് പാൽ ഒരു കാൻ വിറ്റു $5. 

ഇത് ലാഭകരമയിമായി പദ്ധതി എന്നു പറഞ്ഞു കഴിയും.

മെഷീൻ വെൻഡിംഗ് മിഡിൽ വാലി പാൽ മിഡിൽ സ്കൂൾ ൽ

കൂടുതൽ പാൽ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ വിതരണം, കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഈ വ്യക്തമായ ആണ്. 

പോയിന്റ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ലേഔട്ട് വസ്തു സഹകരണം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കഴിയും. അതല്ല, അവരുടെ കൂടെ ലാഭം പങ്കിടാൻ. 

ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വഴി. കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഭവങ്ങളിൽ റാപിഡ് ഇടപെടൽ, ജീവിതത്തിൽ സ്വർണം ആദ്യ ബാരൽ നേടാൻ. സത്യത്തിൽ, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

 ഇന്മ് സഹകരിക്കില്ല

വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ

                                            യിദുഇശന് സഹകരിക്കില്ല

ത്ച്ന്,പുതിയ ചില്ലറ സാങ്കേതിക സേവന പരിഹാരം ദാതാവ്,ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ലേക്ക് നയിക്കും.